موسسه آموزش عالی شاندیز

دسترسی به سرویس های الکترونیکی از خارج از کشور ایران میسر نمی باشد.
سیستم، ارتباط شما را یک ارتباط خارج از ایران تشخیص داده است.

در صورتیکه این تشخیص به نظر شما اشتباه است دکمه تأیید را کلیک کنید.
درخواست شما در اولین فرصت بررسی می شود.

واحد انفورماتیک موسسه آموزش عالی شاندیز